Οδηγίες για τη συγγραφή του άρθρου

 

Πριν την υποβολή του άρθρου σας, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές ακολουθούνται από όλα τα περιοδικά τα οποία συμμετέχουν στη Διεθνή Επιτροπή των Εκδοτών Περιοδικών για τις Εξαρτήσεις (ISAJE).

Το περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ υιοθετεί πλήρως τη «Συμφωνία του Farmington» (Addiction, 1997, 92, 1617-1618) ή βλέπε η Συμφωνία του Farmington

Γενικά Θέματα

Στόχος του περιοδικού ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ είναι να υπηρετήσει τη διεθνή διεπιστημονική επικοινωνία ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και κλινικούς, να ενδυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ επιστήμης και πολιτικής, να ενισχύσει και να εμπλουτίσει την ποιότητα των απόψεων. Βιβλία και σημαντικές αναφορές μπορούν να υποβληθούν για ανασκόπηση ή / και παρουσίαση. Θα πρέπει, ωστόσο, να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων πως τα κείμενα δεν επιστρέφονται.

Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας

Τα άρθρα γίνονται αποδεκτά με την προϋπόθεση πως υπόκεινται σε έλεγχο από τη συντακτική επιτροπή. Όλα τα υποβληθέντα άρθρα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από δήλωση υπογεγραμμένη από όλους τους συγγραφείς στην οποία θα αναφέρεται ότι:

(α) το υλικό που συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο δεν έχει δημοσιευθεί εξ ολοκλήρου ή τμηματικά σε άλλο έντυπο,

(β) το κείμενο που υποβάλλεται για δημοσίευση δεν βρίσκεται ήδη υπό έκδοση σε άλλο έντυπο,

(γ) όλοι οι συγγραφείς που υπογράφουν το άρθρο έχουν συμμετάσχει προσωπικά στη διαδικασία συγγραφής του και αναλαμβάνουν εξίσου την ευθύνη για το περιεχόμενό του,

(δ) έχουν τηρηθεί όλες οι αρχές ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν στην προστασία των πελατών ή των συμμετεχόντων στις έρευνες και στα πειράματα με ζώα.

Στη δήλωση πρέπει, επίσης, να αναφέρονται ρητώς οι πηγές χρηματοδότησης, άμεσης και έμμεσης, καθώς και οποιαδήποτε σχέση με φαρμακευτικές βιομηχανίες, καπνοβιομηχανίες και / ή βιομηχανίες παραγωγής αλκοόλ.

Σχετικά με τα σημεία (α) και (β): εάν στοιχεία από τη συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζονται σε περισσότερες από μία δημοσιεύσεις, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στο άρθρο και σε επιστολή προς τον εκδότη με σαφή επεξήγηση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στο άρθρο και με συνημμένα αντίτυπα όλων των κειμένων στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη έρευνα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση για τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας από εδώ σε word ή pdf.

Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο, οι συγγραφείς αποφασίσουν να αποσύρουν το άρθρο τους, καλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως και εγγράφως τον εκδότη.

Δυσφήμιση

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αποφεύγουν να κάνουν δυσφημιστικές δηλώσεις για άτομα ή οργανισμούς, είτε πιστεύουν ότι είναι δικαιολογημένες είτε όχι. 

Έκταση

Οι συγγραφείς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικοί και στην περίπτωση που ο περιορισμός του άρθρου κριθεί σκόπιμος για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, το θέμα θα συζητηθεί με τον εκδότη. Η συνολική έκταση του άρθρου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6000-8000 λέξεων. Η παρουσίαση περιστατικών είναι αποδεκτή αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 2000 λέξεις. Οι επιστολές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 600 λέξεις.

Υποβολή και μορφή

Η υποβολή των εγγράφων πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω email στο exartisis@kethea.gr. Θα πρέπει να είναι με γραμματοσειρά 12 στιγμών, διπλό διάστημα και περιθώρια τουλάχιστον 25 mm. Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να αναγράφονται:

  • ο πλήρης τίτλος του άρθρου και ένας σύντομος τίτλος ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 45 χαρακτήρες,
  • τα ονόματα των συγγραφέων, και
  • η πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα στον οποίο θα αποσταλούν τα σχόλια, η σχετική αλληλογραφία και τα αντίτυπα της έκδοσης.

Στο κάτω μέρος της σελίδας του τίτλου παρακαλείστε να αναφέρετε το συνολικό αριθμό λέξεων του άρθρου.

Στην επόμενη σελίδα θα αναγράφονται ο πλήρης τίτλος, τα ονόματα και οι ιδιότητες των συγγραφέων και η περίληψη, στα ελληνικά και τα αγγλικά. Ολόκληρο το άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών, πινάκων, στοιχείων, και λοιπού υλικού, θα πρέπει να έχει συνεχή αρίθμηση από την πρώτη σελίδα του τίτλου ως το τέλος. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι υποσημειώσεις, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες.

Περίληψη

Όταν πρόκειται για ερευνητικά άρθρα οι περιλήψεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: Στόχοι, Σχεδιασμός, Πλαίσιο/Χώρος, Συμμετέχοντες, Παρέμβαση (για τις πειραματικές δοκιμές μόνο), Μετρήσεις, Ευρήματα και Συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, επειδή αυτά θα καθορίσουν σε μεγάλο μέρος την απόφαση του εκδότη. Κάθε εύρημα θα αποτιμηθεί σύμφωνα με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του. Όσον αφορά άλλου είδους κείμενα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη δομή των περιλήψεων, αλλά πρέπει να είναι εμφανή τα συμπεράσματα της αποτίμησης, καθώς αυτά θα αποτελέσουν κεντρικό θέμα στη διαδικασία του σχολιασμού. Οι περιλήψεις να κυμαίνονται στις 250 λέξεις. Λέξεις κλειδιά θα πρέπει να αναφέρονται στο τέλος κάθε περίληψης. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποστέλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Υπόδειγμα για τη μορφή των περιλήψεων μπορείτε να βρείτε εδώ

Βιβλιογραφία και παραπομπές

Η βιβλιογραφία και οι παραπομπές πρέπει να ακολουθούν το σύστημα APA παραδείγματα παραπομπών βασικών πηγών: 

Βιβλίο σε έντυπη μορφή με έναν συγγραφέα

Αναφορά εντός κειμένου:

(Όνομα, 1998) ή 

Σύμφωνα με τον  Όνομα (1998)…

Βασική μορφή παραπομπής:

Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος Βιβλίου. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης.

π.χ. Βάμβουκας, Μ. Ι. (1998). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης.

Βιβλίο με δύο και περισσότερους συγγραφείς

Αναφορά εντός κειμένου:

(Cengel & Boles, 1994) ή

Έρευνα των Cengel και Boles (1994) έδειξε ότι…

Βασική μορφή παραπομπής:

Επίθετο, Α. & Επίθετο, Β. (Έτος). Τίτλος Βιβλίου. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης.

π.χ. Cengel, Y.A. & Boles, M.A. (1994). Thermodynamics: an engineering approach. London: McGraw Hill.

Άρθρο περιοδικού σε έντυπη μορφή

Αναφορά εντός κειμένου:

 (Όνομα, 2002) ή

Στην έρευνα του Όνομα (2002) για πρώτη φορά …

Βασική μορφή παραπομπής:

Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Αριθμός ετών έκδοσης του περιοδικού (αριθμός τεύχους για το τρέχον Έτος έκδοσης του περιοδικού, αν υπάρχει), αριθμός σελίδων, Κώδικας doi (εφόσον υπάρχει)

π.χ. Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & Cognition, 3, pp. 635-647. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Ο κατάλογος της βιβλιογραφίας δεν πρέπει να είναι ασκόπως μακροσκελής, και πρέπει να περιλαμβάνει μόνο βιβλία και έντυπα στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση δια μέσου των συνηθισμένων βιβλιογραφικών πηγών και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του κειμένου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://apastyle.apa.org/ 

Απεικονίσεις

Οι απεικονίσεις δεν πρέπει να είναι ενταγμένες στο κείμενο, αλλά θα πρέπει να παρατίθενται στο τέλος με αρίθμηση. Όλες οι φωτογραφίες, τα γραφήματα και τα διαγράμματα θα αναφέρονται ως «σχήματα» και θα πρέπει να έχουν διαδοχική καταχώρηση στο κείμενο με αριθμούς (π.χ. Σχήμα 1, Σχήμα 2) αλλά θα παρατίθενται στο τέλος με αντίστοιχη αρίθμηση. Η θέση των σχημάτων μέσα στο κείμενο θα πρέπει να υποδεικνύεται σαφώς και θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλαμβάνονται επεξηγήσεις για όλα τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται.

Πίνακες

Οι πίνακες θα παρατίθενται στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία και θα ακολουθούν διαδοχική αρίθμηση. η θέση τους στο κείμενο θα πρέπει να υποδεικνύεται σαφώς. Οι μονάδες πρέπει να αναγράφονται εντός παρενθέσεως στην πρώτη γραμμή της εκάστοτε στήλης και όχι στο κυρίως σώμα του πίνακα. Οι λέξεις ή οι αριθμοί πρέπει να επαναλαμβάνονται σε όλες τις γραμμές, ενώ τα ομοιωματικά και λέξεις όπως: ομοίως, βλέπε, ως άνω κ.λπ. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ακόμη, οι πίνακες δεν θα πρέπει να έχουν διαγράμμιση.

Επιμέλεια

Η επιμέλεια γίνεται για έλεγχο και διευκόλυνση κάποιων βασικών διορθώσεων, όχι για γενική αναθεώρηση ή μετατροπή. Τα σχόλια επιμέλειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να επιστρέφεται το διορθωμένο κείμενο στον εκδότη μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή τους.

Τα άρθρα αποστέλλονται από τον εκδότη στον αναπληρωτή της έκδοσης για αναθεώρηση. Ο τελευταίος, αφού συμβουλευτεί τη συντακτική ομάδα, στέλνει τις προτάσεις του στον εκδότη. Ο εκδότης λαμβάνει την τελική απόφαση και επικοινωνεί με τους συγγραφείς. Εφόσον κριθεί θετικά από τη συντακτική ομάδα, το άρθρο προωθείται για επιστημονική επιμέλεια σε δύο έως τρεις σχολιαστές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού.

Ο εκδότης και ο αναπληρωτής διατηρούν το δικαίωμα να επιστρέψουν κάποιο άρθρο πριν ακόμη φτάσει στους σχολιαστές, εάν κρίνουν πως το περιεχόμενό του δεν είναι κατάλληλο για το περιοδικό εξ’ αιτίας μεθοδολογικών περιορισμών, θεματολογίας ή προβλημάτων στην παρουσίαση των στοιχείων.

Αντίτυπα

Ένα αντίτυπο του περιοδικού, που περιέχει το άρθρο, θα αποσταλεί στον κύριο συγγραφέα εντός τριών εβδομάδων από την έκδοση του τεύχους.

Πνευματική Ιδιοκτησία/Πνευματικά δικαιώματα

Είναι όρος της παρούσας έκδοσης οι συγγραφείς να διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα από τα άρθρα που προσκομίζουν. Ωστόσο ο οργανισμός διατηρεί κάθε δικαίωμα για πλήρη δημοσίευση και διάδοση του άρθρου και του περιοδικού σε όσο το δυνατόν ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλλού το άρθρο μετά από τη δημοσίευσή του στο περιοδικό και χωρίς να ζητηθεί έγκριση από το περιοδικό, υπό τον όρο πως θα αναφερθεί ως πρωτότυπη πηγή της δημοσίευσης το παρόν περιοδικό. Οι συγγραφείς ευθύνονται αποκλειστικά για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής στοιχείων που βρήκαν από άλλες πηγές.