Πρόλογος

Σκοπός αυτής της δήλωσης είναι να καθορίσει τη βάση για τη δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας, δέσμευσης και σκοπού ανάμεσα στα περιοδικά που εκδίδονται στον τομέα της τοξικοεξάρτησης και των σχετικών με αυτήν προβλημάτων. Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα των δράσεών μας στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό πεδίο. Μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες και πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό να βρούμε λύσεις από κοινού. Για αυτό το λόγο, αποδεχόμαστε το έγγραφο αυτό ως δήλωση της συμφωνίας μας και ως βάση για μελλοντική συνεργασία.

 1. Δέσμευση στη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους

1.1 Δεσμευόμαστε στη διαδικασία της αξιολόγησης από ομοτίμους και προσδοκούμε οι αναφορές ερευνών και οι επιστημονικές επιθεωρήσεις να υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία.Όσον αφορά το βαθμό στον οποίο θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για άλλου είδους υλικό, αυτό έγκειται στον κάθε συντάκτη, ωστόσο πρέπει να ανακοινωθούν επίσημες πολιτικές.

1.2 Οι κριτές πρέπει να είναι ενήμεροι πως τα άρθρα που καλούνται να σχολιάσουν είναι άκρως απόρρητα. Η τήρηση του απορρήτου δεν πρέπει να παραβιάζεται με προδημοσίευση σχολίων σχετικά με το περιεχόμενο του υποβληθέντος άρθρου. Τα χειρόγραφα που αποστέλλονται στους αξιολογητές πρέπει να καταστρέφονται. Οι κριτές πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα για την αξιολόγηση των υποβληθέντων χειρογράφων.

1.3 Οι κριτές πρέπει να ενημερώνουν τον συντάκτη σε περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το υλικό που καλούνται να αξιολογήσουν, ενώ εάν δεν είναι βέβαιοι, πρέπει να ζητούν τη συμβουλή του. Με τον όρο «σύγκρουση συμφερόντων» νοείται η κατάσταση, κατά την οποία επαγγελματικά, προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενική κρίση του κριτή. Η σύγκρουση συμφερόντων από μόνη της δεν θεωρείται επιλήψιμη.

1.4 Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος αξιολόγησης από ομοτίμους με το οποίο λειτουργούν τα περιοδικά μας. Για αυτό το σκοπό, θα ελέγχουμε σε συνεχή βάση την ποιότητα της αξιολόγησης από ομοτίμους και, όπου είναι δυνατόν, θα παρέχουμε κατάρτιση για τη βελτίωση της.

 1. Προσδοκίες από τους συγγραφείς

Υπάρχουν οι ακόλουθες προσδοκίες από τους συγγραφείς:

2.1 Συγγραφή: Όλοι οι συγγραφείς, το όνομα των οποίων αναγράφεται σε ένα άρθρο, πρέπει να έχουν συμμετάσχει προσωπικά και ενεργά στην παραγωγή του.

2.2 Αποφυγή διπλής δημοσίευσης: οι συγγραφείς οφείλουν να διασφαλίσουν πως κανένα σημαντικό κομμάτι του υποβληθέντος υλικού δεν έχει επαναδημοσιευθεί ή βρίσκεται υπό δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα μπορεί να αποτελέσουν οι εξής περιπτώσεις: α)η δημοσίευση να έχει περιοριστεί σε άλλη γλώσσα, β)η δημοσίευση να έχει γίνει σε τοπικό έντυπο υπό τη μορφή αναφοράς και γ) η δημοσίευση να έχει γίνει με τη μορφή περίληψης για κάποιο συνέδριο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι συγγραφείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον εκδότη. Κατά την υποβολή του υλικού, οι συγγραφείς καλούνται να παραδώσουν στο συντάκτη αντίγραφα των δημοσιευμένων ή υποβληθέντων αναφορών που σχετίζονται με αυτό. Οι συντάκτες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις δικές τους πολιτικές αναφορικά με τις επιπτώσεις της δημοσίευσης σε ηλεκτρονική μορφή.

2.3 Οι πηγές της χρηματοδότησης για το υποβληθέν άρθρο πρέπει να δηλώνονται για να δημοσιοποιούνται.

2.4 Σύγκρουση συμφερόντων από τη μεριά των συγγραφέων: Οι συγγραφείς πρέπει να δηλώνουν στο συντάκτη αν υπάρχει το ενδεχόμενο η σχέση τους με οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης να οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων.

2.5 Τήρηση δεοντολογίας: Οι συγγραφείς πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες ηθικής, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ζώων.

2.6 Μορφή των άρθρων: οδηγίες για τη μορφή των άρθρων θα δημοσιεύονται με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών κατά τη διακριτική ευχέρεια των περιοδικών.

 1. Επίσημη θέση όσον αφορά την αθέτηση των όρων δημοσίευσης από τους συγγραφείς

Σε συνεργασία με τους συγγραφείς μας έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τις απαιτήσεις για υψηλό επίπεδο στις επιστημονικές εκδόσεις. Για αυτό το σκοπό, κάθε περιοδικό έχει σαφή πολιτική όσον αφορά την απόπειρα ή την πραγματική περίπτωση διπλής δημοσίευσης, λογοκλοπής ή επιστημονικής απάτης.

 1. Διατήρηση συντακτικής ανεξαρτησίας

4.1 Δεσμευόμαστε να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της συντακτικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή άλλος φορέας ενδέχεται να επηρεάζει τη συντακτική διαδικασία, αυτό θα πρέπει να ανακοινώνεται και οι πηγές υποστήριξης που σχετίζονται με αλκοόλ, καπνό, φαρμακευτικές εταιρίες ή άλλες σχετικές επιχειρήσεις/δραστηριότητες πρέπει να δημοσιεύονται στο περιοδικό ή στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

4.2 Θα δημοσιεύουμε ανακοινώσεις με τις πηγές υποστήριξης των περιοδικών και θα διατηρήσουμε διαφάνεια όσον αφορά τις σχέσεις του περιοδικού ή του συντακτικού προσωπικού που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων.

 1. Χρηματοδότηση και κριτική των παραρτημάτων του περιοδικού:

5.1 Όταν το περιοδικό θα δημοσιεύει παραρτήματα, θα αναφέρονται οι πηγές υποστήριξης για την παραγωγή τους.

5.2 Θα δημοσιεύεται σημείωση του συντάκτη για να υποδεικνύει εάν τα παραρτήματα έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους.

 1. Διαφημίσεις:

6.1 Η αποδοχή ή όχι διαφημίσεων θα γίνεται από ή σε συνεννόηση με τον συντάκτη του περιοδικού.

 1. Προσόντα και προσδοκίες από τους συντάκτες και τη συντακτική επιτροπή

7.1 Κάθε περιοδικό πρέπει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ή στην ταυτότητα του περιοδικού, πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι ο συντάκτης, το εκδοτικό προσωπικό και τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να είναι οι θεματοφύλακες της δημοσίευσης στο πεδίο ενδιαφέροντος του περιοδικού (π.χ. σύνδεση με οργανισμό). Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι πεπειραμένα ή να έχουν γενικώς τα απαραίτητα προσόντα για να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποστολή του περιοδικού.

7.2 Η συντακτική επιτροπή/επιτροπή αξιολόγησης πρέπει να συμμετέχει ενεργά στο έργο του περιοδικού (αξιολογήσεις, συσκέψεις κ.λπ.), πέρα από τη χρήση των ονομάτων ή/και των φωτογραφιών τους.

 1. Προσδοκίες από τους εκδότες

8.1 Οι εκδότες ακαδημαϊκού περιοδικού οφείλουν να:

 • Επιδεικνύουν διαφάνεια στις διαδικασίες έκδοσης
 • Έχουν πολιτικές ή πρακτικές για την ψηφιακή διατήρηση ή την αποθήκευση των τυπωμένων αντιγράφων σε αρχεία
 • Παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το συντελεστή απήχησης του περιοδικού τους (όπου θεωρείται κατάλληλο), καθώς και υπηρεσίες περιλήψεων και ευρετηρίασης
 • Παρέχουν ακριβείς πληροφορίες που δείχνουν ότι το περιεχόμενο του περιοδικού ευρετηριάζεται από νόμιμες υπηρεσίες περιλήψεων και ευρετηρίασης και να μην αξιώνουν να ευρετηριάζεται από υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την περίληψη και την ευρετηρίαση
 • Παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία της έδρας του περιοδικού και του εκδότη

8.2 Οι εκδότες του περιοδικού πρέπει να τηρούν τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας που θεσπίζουν οι οργανισμοί συντακτών περιοδικών, όπως το COPE, WAME, ICMJE κλπ. Οι συντάκτες του περιοδικού πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον εκδότη του περιοδικού και οι δύο θέσεις εργασίας πρέπει να είναι λειτουργικά διακριτές.

15η Ιουλίου 1997
Αναθεωρήθηκε την 19η Ιουλίου 2016, Farmington, CT