Σχολείο και xρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές. Ποιοτική έρευνα για την οπτική των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Χριστίνα Γκότση1 & Παναγιώτης Κουτρουβίδης2

 

1 Κοινωνιολόγος, MSc Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις, MSc Ψυχολογίας, email: christina_gk89@windowslive.com

2 Διδάκτωρ Παιδαγωγικών Επιστημών, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΑΠ

 

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας, η οποία είχε σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές και για τη διαχείριση του φαινομένου συνολικά ως προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, η έρευνα στόχευε στην ανάδειξη πιθανών δυσκολιών των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση του φαινομένου σε σχέση με τις οικογένειες και τους μαθητές τους, και τον ρόλο που διαδραματίζει το σύγχρονο σχολείο στην εκδήλωση του υπό έρευνα φαινομένου.

Στην ερευνητική διαδικασία συμμετείχαν δέκα καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε σχολεία της Αττικής και πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων έγιναν βάσει της θεματικής ανάλυσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν το φαινόμενο της χρήσης ουσιών από την εικόνα που παρουσιάζει ο μαθητής στο σχολικό πλαίσιο, κυρίως με εκδήλωση συμπεριφοράς που διαταράσσει το σχολικό κλίμα και χαμηλών σχολικών επιδόσεων. Αναγνωρίζουν τα προβλήματα στην οικογένεια ως βασικό αιτιολογικό παράγοντα χρήσης ουσιών. Όσον αφορά τη διαχείριση του υπό έρευνα φαινομένου θεωρούν ότι δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, καθώς υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία και στη συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών. Αυτό αφορά τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις αρμοδιότητες και το ρόλο τους οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με το υπό έρευνα θέμα, την ανάγκη τους για περαιτέρω επιμόρφωση και για παρέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση.

 

Λέξεις κλειδιά: χρήση ουσιών, σχολείο, οικογένεια, εκπαιδευτικοί, μαθητές, πρόληψη

Print Friendly, PDF & Email