Προσωπικά χαρακτηριστικά, αναζήτηση διέγερσης-συναισθημάτων και ανάγκη για επίτευξη: Σχεδιάζοντας δραστηριότητες περιπέτειας στη θεραπεία της διαταραχής χρήσης ουσιών

Φώτης Παναγιωτούνης1 & Κωνσταντίνος Μάντζος2

 

1) PhD, Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, ΚΕΘΕΑ, email: panagiotounisfotis@gmail.com

2) Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

 

Περίληψη

Η συμμετοχή σε παρεμβάσεις που βασίζονται στην περιπέτεια φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα άτομα που ζουν με διαταραχές χρήσης ουσιών (ΔΧΟ), τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι παράγοντες που κινητοποιούν τα άτομα αυτά να συμμετάσχουν σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Η καλύτερη κατανόηση των κινήτρων που συνδέονται με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες περιπέτειας, μπορεί να διευκολύνει το σχεδιασμό ανάλογων παρεμβάσεων κατά τρόπο, ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων που ζουν με ΔΧΟ. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συμβάλει αφενός στην κατανόηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ατόμων που ζουν με ΔΧΟ και αφετέρου να διερευνήσει με ποιους τρόπους τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να επηρεάσουν το σχεδιασμό παρεμβάσεων που βασίζονται σε αθλήματα περιπέτειας στη φύση. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η διερεύνηση των εγγενών κινήτρων της Αναζήτησης Διέγερσης-Συναισθημάτων και της Ανάγκης για Επίτευξη στη φύση. Εκατόν εξήντα (160) άτομα που συμμετέχουν σε θεραπεία ΔΧΟ παρείχαν δεδομένα μέσω εργαλείων αυτό-αναφοράς. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συμμετέχοντες η ανάγκη τους για επίτευξη κυμαινόταν σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, ανέφεραν μέτρια έως υψηλή επιθυμία αναζήτησης νέων εμπειριών μέσω δραστηριοτήτων που ενείχαν αυξημένο επίπεδο πρόκλησης και κινδύνου. Κατά τη διαμόρφωση προσαρμοσμένων παρεμβάσεων που βασίζονται σε αθλήματα περιπέτειας στη φύση για τη θεραπεία ΔΧΟ, αυτά τα χαρακτηριστικά -τα οποία φαίνεται να είναι βασικά δομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων με ΔΧΟ- πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχές χρήσης ουσιών, αθλητισμός, φύση, περιπέτεια, αναζήτηση αισθήσεων, ανάγκη για επίτευξη

Print Friendly, PDF & Email