Εφηβεία και χρήση ψυχοδραστικών ουσιών: Παράγοντες κινδύνου, έναρξη και πορεία της χρήσης

Γεωργία Ευσταθιάδου, κοινωνική λειτουργός-συστημική ψυχοθεραπεύτρια, υποψήφια διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), email:  gefstathiadou@uniwa.gr ή  gkefstat@yahoo.com

Βασίλης Ιωακειμίδης, καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας ΠΑ.Δ.Α., email: ioakimidis@uniwa.gr

 

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη ορίζει το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η έναρξη και εξέλιξη της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στην εφηβεία. Παρουσιάζει μια σύνθεση της υπάρχουσας έρευνας προκειμένου να αναδειχθούν οι παράγοντες κινδύνου, η διαδικασία έναρξης της χρήσης και η πορεία στην εξάρτηση. Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η περιγραφική ανασκόπηση με στόχο να προβάλει δημοσιευμένα δεδομένα συγκεντρωτικά και να διερευνήσει το αντικείμενο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Διεξήχθη εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων με πολλές και διαφορετικές λέξεις-κλειδιά, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, για τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση των υφιστάμενων μελετών. Η ανάλυση του υλικού περιλάμβανε σύνοψη, ταξινόμηση, ομαδοποίηση, σύγκριση και σύνθεση των υπό εξέταση ερευνητικών δεδομένων. Η έναρξη της χρήσης συσχετίστηκε με βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, κοινωνικές-περιβαλλοντικές μεταβλητές και οικογενειακά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να εντοπίζεται ένας μοναδικός αιτιολογικός παράγοντας∙ αντίθετα διαπιστώνεται συνδυασμός αυτών των παραγόντων. Η έρευνα δείχνει ότι ο κίνδυνος για κατάχρηση ουσιών αυξάνεται, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παραγόντων κινδύνου, και ότι οι προστατευτικοί παράγοντες μπορεί να μειώσουν αυτόν τον κίνδυνο.

Λέξεις κλειδιά: εφηβεία, στάδια εξάρτησης, παράγοντες κινδύνου

Print Friendly, PDF & Email