Πρόλογος
Σκοπός αυτής της δήλωσης είναι να καθορίσει μια σταθερή βάση για κοινή ταυτότητα, δέσμευση και σκοπό ανάμεσα στα περιοδικά που εκδίδονται στο χώρο της τοξικοεξάρτησης και των σχετικών με αυτήν προβλημάτων.  Ο στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των δράσεών μας στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό χώρο.  Μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις από κοινού. Αποδεχόμαστε το έγγραφο αυτό εκφράζοντας έτσι τη συμφωνία μας και θέτοντας τα θεμέλια για μελλοντική συνεργασία.

1. Δέσμευση στη διαδικασία αναθεώρησης από ομοτίμους

1.1.     Δεσμευόμαστε στη διαδικασία της αναθεώρησης από ομοτίμους και προσδοκούμε οι αναφορές ερευνών και οι επιστημονικές αναφορές να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία.  Όσον αφορά το βαθμό στον οποίο θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για άλλου είδους υλικό αυτό έγκειται στον κάθε εκδότη, αλλά θα ήταν καλό να υπάρχει επίσημη πολιτική.

1.2.     Οι σχολιαστές πρέπει να είναι ενήμεροι πως τα άρθρα που καλούνται να σχολιάσουν είναι άκρως απόρρητα.  Η τήρηση του απορρήτου δεν πρέπει να παραβιάζεται με προδημοσίευση σχολίων σχετικά με το περιεχόμενο του υποβληθέντος άρθρου.  Τα άρθρα που αποστέλλονται στους σχολιαστές πρέπει να επιστρέφονται στον εκδότη ή να καταστρέφονται.

1.3.     Οι σχολιαστές πρέπει να ενημερώνουν τον εκδότη, στην περίπτωση που έχουν ηθικούς ενδοιασμούς σχετικά με το θέμα το οποίο καλούνται να σχολιάσουν, ενώ εάν δεν είναι απόλυτα βέβαιοι πρέπει να ζητούν τη συμβουλή του.  Με τον όρο «ηθικοί ενδοιασμοί» εννοούμε μια κατάσταση κατά την οποία επαγγελματικά, προσωπικά και οικονομικά ζητήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενική κρίση του σχολιαστή.  Οι ηθικοί ενδοιασμοί από μόνοι τους δεν αποτελούν αδικία.

1.4.     Δεσμευόμαστε να ενδυναμώσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ανασκόπησης με το οποίο λειτουργούν τα περιοδικά μας.  Για αυτό το σκοπό, ελέγχουμε την ποιότητα της ανασκόπησης από τους ομοτίμους σε μια σταθερή βάση και όπου είναι δυνατόν παρέχουμε εκπαίδευση, για να βελτιώσουμε την ποιότητα αυτής της διαδικασίας ανασκόπησης από τους ομοτίμους.

2. Προσδοκίες από τους συγγραφείς

Υπάρχουν οι ακόλουθες προσδοκίες από τους συγγραφείς:

2.1.     Συγγραφή: όλοι οι συγγραφείς το όνομα των οποίων  αναγράφεται στο έγγραφο πρέπει να έχουν συμμετάσχει προσωπικά και ουσιαστικά στην εργασία.

2.2.     Αποφυγή διπλής δημοσίευσης: οι συγγραφείς οφείλουν να διασφαλίσουν πως κανένα σημαντικό κομμάτι του υποβληθέντος υλικού δεν έχει επανα-δημοσιευθεί ή βρίσκεται υπό δημοσίευση σε άλλο περιοδικό.  Εξαίρεση σε αυτόν το βασικό κανόνα μπορεί να αποτελέσουν οι εξής περιπτώσεις: α) η δημοσίευση να έχει περιοριστεί σε άλλη γλώσσα, β) η δημοσίευση να έχει γίνει σε τοπικό έντυπο υπό τη μορφή αναφοράς και γ) η δημοσίευση να έχει γίνει με τη μορφή περίληψης για κάποιο συνέδριο.  Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι συγγραφείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον εκδότη. Όταν υποβληθεί το άρθρο, οι συγγραφείς οφείλουν να καταθέσουν και τις περιλήψεις ή τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με αυτό.  Οι κατά τόπους εκδότες καλούνται να αναπτύξουν τη δική τους πολιτική σχετικά με τις δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

2.3.     Οι πηγές της χρηματοδότησης για το υποβληθέν άρθρο πρέπει να δηλώνονται για να δημοσιοποιούνται.

2.4.     Ηθικοί ενδοιασμοί από την πλευρά των συγγραφέων: οι συγγραφείς πρέπει να δηλώνουν στον εκδότη, εάν υπάρχει το ενδεχόμενο η σχέση τους με οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης να αποτελεί ηθικό ζήτημα.

2.5.     Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ζώων: όπου είναι δυνατόν οι συγγραφείς πρέπει να βεβαιώσουν πως έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες ηθικής.

2.6.    Τεχνική επεξεργασία των άρθρων: οδηγίες για τους συγγραφείς για την τεχνική επεξεργασία των άρθρων δημοσιεύονται με τη μορφή καθοδήγησης σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια των περιοδικών.

3. Επίσημη θέση όσον αφορά την αθέτηση των όρων δημοσίευσης από τους συγγραφείς

Σε συνεργασία με τους συγγραφείς μας, έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τις απαιτήσεις για υψηλό εκδοτικό επίπεδο.  Για αυτό το σκοπό κάθε περιοδικό έχει σαφή πολιτική και θέση όσον αφορά στην απόπειρα ή στην πραγματική περίπτωση διπλής δημοσίευσης, λογοκλοπής ή επιστημονικής απάτης.

4. Διατήρηση εκδοτικής ανεξαρτησίας

4.1.     Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία στην εκδοτική διαδικασία.  Στο βαθμό στον οποίο ένα άλλο άτομο ή άλλος φορέας επηρεάζουν την εκδοτική διαδικασία, αυτό θα ανακοινώνεται, ενώ εάν οι πηγές υποστήριξης σχετίζονται με αλκοόλ, καπνό, φαρμακευτικές εταιρίες ή άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις, δημοσιεύονται στο περιοδικό.

4.2.    Δημοσιεύουμε τις ανακοινώσεις για τις πηγές υποστήριξης που λαμβάνουν τα περιοδικά και διατηρούμε τη διαφάνεια όσον αφορά στις σχέσεις του περιοδικού ή του προσωπικού έκδοσής του που θα μπορούσαν να υπόκεινται σε ηθικούς φραγμούς.

4.3.     Χρηματοδότηση παραρτημάτων του περιοδικού: όταν το περιοδικό θα δημοσιεύει παραρτήματα, αναφέρεται η πηγή υποστήριξης για την παραγωγή τους.

4.4.    Σχολιασμός των παραρτημάτων: ένα συνοδευτικό σημείωμα από τον εκδότη διευκρινίζει εάν το παράρτημα υπέστη αναθεώρηση από ομοτίμους.

4.5.     Διαφημίσεις: η αποδοχή ή όχι διαφημίσεων γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκδότη του περιοδικού.

15 Ιουλίου 1997

Farmington, Connecticut, USA« Πίσω
Print